Allesvoor hulpverleners

Verschil leerplicht en kwalificatieplicht
Ouders of verzorgers van jongeren tussen de vijf en zestien jaar moeten hun kind op een school inschrijven. De leerplichtwet verplicht kinderen om ook echt naar die school te gaan. Jongeren die na hun zestiende nog geen startkwalificatie hebben, moeten tot hun achttiende onderwijs volgen én ingeschreven staan op school. Een startkwalificatie is een havo- of vwo-diploma of een mbo-diploma op niveau 2 of hoger. Als het kind toch van school gaat zonder startkwalificatie, dan krijgt de gemeente hiervan een melding.

Leerplicht
Alle kinderen tussen vijf en zestien jaar die in Nederland wonen zijn leerplichtig. Dit geldt ook voor kinderen met een andere nationaliteit en nieuwkomers. De leerplicht duurt tot en met het einde van het schooljaar. Als een kind dus in dat schooljaar zestien wordt, moet hij of zij alsnog het schooljaar afmaken. Na minimaal twaalf volledige schooljaren, is de leerplicht ook afgelopen. Een groep overslaan telt ook mee als volledig schooljaar.

Kwalificatieplicht
Jongeren tussen zestien en achttien jaar moeten onderwijs volgen tot ze een startkwalificatie hebben. Een startkwalificatie is dus minimaal een havo-diploma, vwo-diploma of een mbo-diploma op niveau twee of hoger. De kwalificatieplicht is door de Rijksoverheid in het leven geroepen om schooluitval van jongeren tegen te gaan. Ook moet het ervoor zorgen dat de kansen van startende jongeren op de arbeidsmarkt worden vergroot. De kwalificatieplicht moet worden vervuld door volledig dagonderwijs te volgen. Volgt het kind een beroepsbegeleidende leerweg (bbl) in het mbo? Dan kan hij of zij leren en werken combineren! De leerplichtambtenaar houdt toezicht op de naleving van de Leerplichtwet. De Inspectie van het onderwijs houdt toezicht op hoe scholen de Leerplichtwet naleven. Waarom die startkwalificatie zo belangrijk is? Omdat het meer kansen biedt voor de toekomst. Uit onderzoek is gebleken dat het doorsnee inkomen van vrouwen zonder startkwalificatie 13.000 euro bedroeg, terwijl dit met een startkwalificatie 24.000 euro is. Ook bij mannen is er een groot verschil te zien, jonge mannen met startkwalificatie verdienden doorsnee 30.000 euro, terwijl mannen zonder startkwalificatie 22.000 euro verdienden.

Schoolverzuim en spijbelen
Natuurlijk kan het voorkomen dat een kind ziek is of er een speciale gebeurtenis plaatsvindt, waarbij er om vrijstelling gevraagd kan worden. Maar als het echt stopt met school en er is geen gegronde reden voor, dan is de ouder strafbaar. Vanaf twaalf jaar kan het kind ook zelf aangesproken worden op zijn of haar gedrag. Scholen melden verzuim rechtstreeks bij de leerplichtambtenaar of via het verzuimloket van DUO. De leerplichtambtenaar zoekt dan samen met de school en de ouders naar een oplossing. Het overtreden van leerplichtwet kan leiden tot:

  • een officiële waarschuwing
  • verwijzing naar bureau HALT
  • stopzetten van de kinderbijslag
  • het opmaken van een proces-verbaal

Als het Openbaar Ministerie overgaat tot strafvervolging kan de kantonrechter een taakstraf, geldboete of gevangenisstraf (voor ouders) opleggen.

Wet RMC
Naast de Leerplichtwet geldt sinds 2002 ook de Wet Regionaal Meld- en Coördinatiepunt, RMC dus. Deze wet maakt het mogelijk om jongeren van 18 tot 23 zonder startkwalificatie op te sporen en ervoor te zorgen dat ze een voltijd opleiding of een leer/werktraject gaan volgen. In de RMC-wet is geregeld dat, wanneer een kind tot deze doelgroep behoort en de school vroegtijdig verlaat, de school dit doorgeeft aan de gemeente waar uw kind woont. Niet alleen de school kan dit melden, ook ouders, verzorgers, de schoolverlater zelf of hulpverlenende instanties kunnen dit melden. Als een kind vroegtijdig de school verlaat wordt hij of zij benaderd door een trajectbegeleider van het RMC. Deze begeleider bekijkt met het kind wat de mogelijkheden zijn. Ook bij problemen is de trajectbegeleider er voor eht kind, bijvoorbeeld door te verwijzen naar hulpverlening. Het uiteindelijke doel van de RMC-wet is dat het kind een opleiding en/of werkplek vindt.

Wij helpen je.
Altijd.

Stel je vraag hier:

Ga naar het contactformulier

Neem contact met ons op

Hulp nodig? Of heb je vragen? Neem contact met ons op!