School

Verschil leerplicht en kwalificatieplicht
Ieder kind tussen de vijf en zestien jaar moet op een school worden ingeschreven. De leerplichtwet verplicht je om ook echt naar die school te gaan. Jongeren die na hun zestiende nog geen startkwalificatie hebben, moeten tot hun achttiende onderwijs volgen én ingeschreven staan op school. Een startkwalificatie is een havo- of vwo-diploma of een mbo-diploma op niveau twee of hoger. Als je toch van school gaat zonder startkwalificatie, dan krijgt de gemeente hiervan een melding.

Leerplicht
Alle kinderen tussen vijf en zestien jaar die in Nederland wonen zijn leerplichtig. Dit geldt ook voor kinderen met een andere nationaliteit en nieuwkomers. De leerplicht duurt tot en met het einde van het schooljaar. Als je dus in dat schooljaar zestien wordt, moet je alsnog het schooljaar afmaken, je mag niet meteen na je verjaardag stoppen met school. Als je minimaal twaalf volledige schooljaren naar school bent geweest, is de leerplicht ook afgelopen. Een groep overslaan telt ook mee als volledig schooljaar.

Kwalificatieplicht
Jongeren tussen zestien en achttien jaar moeten onderwijs volgen tot ze een startkwalificatie hebben. Een startkwalificatie is dus minimaal een havo-diploma, vwo-diploma of een mbo-diploma op niveau twee of hoger. De kwalificatieplicht is door de Rijksoverheid in het leven geroepen om schooluitval van jongeren tegen te gaan. Ook moet het ervoor zorgen dat de kansen van startende jongeren op de arbeidsmarkt worden vergroot. De kwalificatieplicht moet je vervullen door volledig dagonderwijs te volgen. Volg je een beroepsbegeleidende leerweg (bbl) op het mbo? Dan kan je leren en werken combineren! De leerplichtambtenaar houdt in de gaten of jij je wel echt houdt aan de regels van de Leerplichtwet. De Inspectie van het Onderwijs houdt toezicht op hoe scholen de Leerplichtwet naleven. Waarom die startkwalificatie zo belangrijk is? Omdat het meer kansen biedt voor de toekomst. Uit onderzoek is gebleken dat het doorsnee inkomen van vrouwen zonder startkwalificatie 13.000 euro bedroeg, terwijl dit met een startkwalificatie 24.000 euro is. Ook bij mannen is er een groot verschil te zien, jonge mannen met startkwalificatie verdienden doorsnee 30.000 euro, terwijl mannen zonder startkwalificatie 22.000 euro verdienden.

Schoolverzuim en spijbelen
Natuurlijk kan het voorkomen dat je ziek bent of er een speciale gebeurtenis plaatsvindt, waarbij je ouders om vrijstelling van school kunnen vragen. Maar als je echt stopt met school en er is geen gegronde reden voor, dan zijn je ouders strafbaar. Vanaf twaalf jaar kan je ook zelf aangesproken worden op je gedrag. Scholen melden verzuim rechtstreeks bij de leerplichtambtenaar of via het verzuimloket van DUO. De leerplichtambtenaar zoekt dan samen met je school en ouders naar een oplossing. Het overtreden van leerplichtwet kan leiden tot:

 • Een officiële waarschuwing
 • Een verwijzing naar bureau HALT
 • Stopzetten van de kinderbijslag
 • Het opmaken van een proces-verbaal

Als het Openbaar Ministerie overgaat tot strafvervolging kan de kantonrechter een taakstraf, geldboete of gevangenisstraf (voor je ouders) opleggen.

Wet RMC
Naast de Leerplichtwet geldt sinds 2002 ook de Wet Regionaal Meld- en Coördinatiepunt, RMC dus. Deze wet maakt het mogelijk om jongeren van 18 tot 23 zonder startkwalificatie op te sporen en ervoor te zorgen dat ze een voltijd opleiding of een leer/werk traject gaan volgen. In de RMC-wet is geregeld dat, als je tot deze doelgroep behoort en de school vroegtijdig verlaat, de school dit doorgeeft aan de gemeente waar je woont. Niet alleen de school kan dit melden, ook je ouders, verzorgers, jij als schoolverlater zelf of (hulpverlenende) instanties kunnen dit melden. Als je vroegtijdig de school verlaat wordt je benaderd door een trajectbegeleider van het RMC. Deze begeleider bekijkt samen met jou wat de mogelijkheden zijn. Ook bij problemen is de trajectbegeleider er voor jou, bijvoorbeeld door te verwijzen naar hulpverlening. Het uiteindelijke doel van de RMC-wet is dat jij een opleiding en/of werkplek vindt.

Je leent dan tegen een lage rente (0,5%) om de kosten van de opleiding te betalen. Deze lening krijg je natuurlijk niet zomaar, hier zijn een aantal voorwaarden aan verbonden:

 • Je kan de regeling aanvragen tot augustus 2017.
 • Je bent nog niet aan je opleiding begonnen.
 • Je ontvangt geen studiefinanciering en hebt daar ook geen recht op.
 • Je werkgever biedt geen voorziening om de opleiding te volgen.
 • Je hebt de juiste vaardigheden en motivatie om de opleiding te volgen.
 • Als je een uitkering hebt, moet je toestemming hebben van de uitkeringsinstantie om de opleiding te volgen.
 • De opleiding moet erkend zijn door het ministerie van OCW.
 • Je leent minimaal €500,- en maximaal €4000,-
 • Je hebt geen schulden die de lening niet verantwoord maken.

Deze lening kun je aanvragen op de website van de Gemeente Tilburg. Na het indienen van je aanvraag ontvang je een uitnodiging voor een intakegesprek bij het Leerwerkloket Midden-Brabant. Vervolgens kijkt het Leerwerkloket naar je motivatie om opnieuw te gaan studeren. Daarnaast krijg je advies over of de gekozen opleiding wel echt je kansen op de arbeidsmarkt vergroot!

Natuurlijk krijg je deze toeslag niet zomaar, hier zijn een aantal voorwaarden aan verbonden:

 • Je bent 18 jaar of ouder
 • Je hebt geen of weinig vermogen
 • Je hebt een medische, psychische en/of verstandelijke beperking
 • Je hebt recht op studiefinanciering of een bijdrage op grond van WTOS
 • Je bent zelf niet in staat om met werk het minimumloon te verdienen.

Een individuele studietoeslag bedraagt €100,- per maand wordt per studiejaar als één bedrag uitbetaald!

Manier 1
Als je in loondienst werkt, kun je jouw werkgever vragen om je opleiding te betalen. Vaak zijn daarover afspraken gemaakt in de cao. Een cao is een afspraak tussen werkgevers en werknemers over arbeidsvoorwaarden. Cao is een collectieve arbeidsovereenkomst en bestaat uit een verzameling van afspraken die gelden voor alle werknemers binnen een bepaald bedrijf of binnen een bepaalde bedrijfstak. Werkgevers die hun personeel opleidingen aanbieden, kunnen soms vergoedingen of opleidingsfondsen krijgen. Bespreek dit dus zeker met je werkgever!

Manier 2
Betaalt jouw werkgever jouw opleiding niet en ben je jonger dan dertig jaar? Dan kun je mogelijk studiefinanciering aanvragen! Meer informatie over studiefinanciering lees je op de website van DUO.

Manier 3
Heb je geen recht meer op studiefinanciering? Meestal kun je de opleidingskosten aftrekken van de belasting, tenzij ze onder het drempelbedrag van €250,- blijven. Kun je dit niet betalen? Vanaf studiejaar 2017-2018 kan iedereen tot 55 jaar geld lenen om collegegeld of lesgeld van te betalen, dit heet het ‘levenlanglerenkrediet.’ Voor het MBO gaat de regeling in per 1 augustus 2017, voor HBO- en Universitaire studies per 1 september 2017. Meer informatie over het levenlanglerenkrediet vind je hier

Ben je inwoner van de gemeente Tilburg en wil je niet wachten tot augustus? Dan heb je misschien geluk. Deze gemeente kent namelijk een Scholingslening. Meer informatie over de Scholingslening vind je hier. 

Natuurlijk krijg je deze scholingsvoucher niet zomaar. Je kunt hiervan gebruikmaken als de volgende twee situaties voor jou gelden:

 • Je ontvangt een WW-uitkering of een IOW-uitkering, je hebt een arbeidsovereenkomst of je werkt als zelfstandige; én
 • je gaat een opleiding volgen in de richting van een kansberoep of je wilt met een ervaringscertificaat (EVC) bewijzen dat je geschikt bent voor werk bij een toekomstige werkgever.

De voorwaarden voor de scholingsvoucher voor werkzoekende zijn als volgt:

 • Je plaatst je cv op werk.nl en je gaat ermee akkoord dat het UWV je inschrijft als werkzoekende.
 • Het beroep waarvoor je de opleiding doet, is opgenomen in de kansberoepenlijst van het UWV.
 • De opleiding wordt afgesloten met een erkend diploma of certificaat.
 • De aanvraag mag maximaal €2500,- (inclusief btw) zijn. Daaronder vallen dan alle kosten die bij de opleiding horen, zoals inschrijfkosten, studiemateriaal en collegegeld. Als de opleiding duurder is, dan moet je de rest zelf betalen.
 • Je aanvraag voor de scholingsvoucher moet uiterlijk twee weken na je eerste opleidingsdag bij het UWV binnen zijn. Je vraagt de voucher uiterlijk 31 december 2017 aan.
 • Je kunt één keer gebruikmaken van de scholingsvoucher voor werkzoekende.
 • Er is niet eerder een opleiding of EVC-traject voor jou betaald vanuit de regeling cofinanciering sectorplannen 2015.
 • De opleiding of de kosten voor het behalen van het ervaringscertificaat tijdens een EVC-traject worden niet al (gedeeltelijk) betaald uit andere regelingen van de semi-overheid.

De scholingsvoucher vraag je hier aan.

Nadat de aanvraag met alle bijlagen binnen is bij het UWV, krijg je een ontvangstbevestiging. Daarna krijg je uiterlijk binnen acht weken bericht of je in aanmerking komt voor de scholingsvoucher.

Je leert alle theorieën en vaardigheden die je tijdens je studie hebt opgedaan toe te passen in de praktijk en zo kom je erachter waar je sterke punten liggen. Het vinden van een stageplek is soms heel lastig. Hier vind je tips over hoe je terechtkomt op de stageplek van je dromen!

Vaak heeft jouw school al een lijst met bedrijven en organisaties die stageplekken aanbieden. Je kunt natuurlijk ook zelf contact opnemen met bedrijven die jij interessant vindt. Je kunt ook kijken op stagemarkt.nl voor stageplekken en leerbanen bij erkende leerbedrijven.

Wanneer begin je met zoeken?
Veel studenten beginnen te laat met het zoeken naar een stage. Een late zoektocht levert vaak veel problemen op en kan er zelfs toe leiden dat je niet op stage gaat. Begin dus echt zo vroeg mogelijk met je zoektocht! Het lijkt overdreven, maar het is echt niet vreemd als je al in september gaat zoeken naar een stage voor februari, of in maart voor een stage in september. Veel bedrijven en organisaties plaatsen een maand of vier voor de startdatum van de volgende stage al hun vacatures en het zou zo jammer zijn als jij net die ene stage mist waar je zo op gehoopt had!

Vragen die je jezelf moet stellen.
Het kan gebeuren dat je stageplek niks is. Dit kan meerdere redenen hebben, bijvoorbeeld: reistijd en werkplek. Daarom is het handig als je jezelf alvast een paar vragen stelt vóór je naar een stage op zoek gaat:

 • In wat voor soort bedrijven ben je geïnteresseerd?  Als je sport helemaal niks vind, is de kans groot dat je een stage bij een sportmerk niet leuk gaat vinden!
 • Waar moet een stageplek volgens je opleiding aan voldoen? Als je gevonden stageplek niet aan de eisen van je opleiding voldoet, dan mag je niet beginnen aan je stage. Als dit twee weken voor het begin van je stageperiode te horen krijgt, ben je verder van huis en heb je kans dat je geen stage zal lopen de komende periode!
 • Wat wil je precies doen op je stage? Wat wil je leren? Kijk goed naar de werkzaamheden van een stage, ga niet ergens stage lopen omdat het bedrijf je gaaf lijkt! In de werkzaamheden kan jij je talent het beste laten zien.
 • Hoe ver wil je reizen om op je stageplek te komen? Ben je ook bereid om ervoor te verhuizen? Reistijd is heel belangrijk. Als je vijf maanden lang iedere dag twee uur lang onderweg bent naar je stageplek en ‘s avonds ook weer terug moet, gaat je dat op een gegeven moment opbreken. Kijk dus goed naar de reistijd of naar studentenkamers in de plaats waar je stagebedrijf is gevestigd! Vaak worden er kamers aangeboden voor een half jaar, omdat de huidige bewoner ook op stage gaat. Hier kun je handig gebruik van maken!
 • Hoe hoog moet je stagevergoeding zijn? Een bedrijf is niet verplicht om een stagiair te betalen. Gelukkig doen veel bedrijven dat wel. De hoogte ligt vaak aan je werkzaamheden bij je stagebedrijf. Als je meer verantwoordelijkheden hebt, valt je vergoeding ook vaak hoger uit.

Je diploma halen en er daarna pas achter komen dat er helemaal geen werk in jouw opleidingsrichting te vinden is, dat gaat jou toch niet overkomen!? Gelukkig is er een manier waarop jij erachter kunt komen wat de kans op werk in de regio is, namelijk de website van SBB! SBB staat voor Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven. Deze organisatie heeft voor jou uitgezocht of er kans op werk is per opleiding en in jouw regio. Zo weet je zeker dat je een slimme keuze maakt! Kijk hier  voor kans op werk en kijk hier voor kans op stage.

Voor veel jongeren is het heel moeilijk om een geschikte studie te vinden, misschien geldt dit ook wel voor jou! Gelukkig zijn er een heleboel hulpmiddelen die jou kunnen helpen bij het vinden van de juiste studie.

Je kunt bijvoorbeeld een studiekeuzetest doen voor een opleiding op het MBO, HBO of WO. Je kunt natuurlijk ook een algemene studiekeuzetest maken, kijk bijvoorbeeld eens op 123test.nl. Daar vind je een heleboel gratis tests op het gebied van loopbaan en ontwikkeling.

Er zijn ook een heleboel hele uitgebreide professionele tests waarvoor kleine vergoedingen worden gevraagd. Deze uitgebreide test worden ook door loopbaanadviseurs, psychologen en coaches gebruikt voor coaching, loopbaanadvies en vragen rondom persoonlijke ontwikkeling en studiekeuze.

Dan is er ook nog de CompetentieatlasMet de Competentieatlas vind je aan de hand van je competenties en interesses beroepen die bij je passen. Je vindt informatie over deze beroepen, de kansen op werk en vacatures.

Dat gaat geld kosten, je moet niet alleen voor je studie betalen, er moeten ook boeken aangeschaft worden en daarnaast kost kinderopvang vaak ook geld. Gelukkig zijn er verschillende regelingen die je helpen met het betalen van dit soort kosten.

De website studiemetkind.nl zet alle regelingen voor jou op een rijtje. Met behulp van een aantal keuzes die je moet maken, laat de site precies zien welke regelingen geschikt zijn voor jou! De tool vind je hier.

Wil je nog meer tips over het combineren van studeren en een kind opvoeden als alleenstaande ouder? Kijk dan ook eens op de website van Stichting Steunpunt Studerende Moeders: studerendemoeders.nl.  

Studerendemoeders.nl is een informatief kennisplatform voor & door (aanstaande) studerende moeders in het MBO, HBO, WO en professionals. Op de site vind je alle nuttige informatie die je moet weten als je studeren en een kind hebben moet combineren. Heb je hulp en/of begeleiding nodig in toeleiding naar school of bij het combineren van studie met kind? Kijk dan even bij het aanbod of stuur ze een mailtje!

 

Wat kunnen wij voor jou doen?

Jouw persoonlijke situatie staat centraal en samen met jou zoeken wij naar de juiste oplossing. Bijvoorbeeld:

+ Samen met jou kijken naar welke opleiding bij je past
+ Helpen bij het vinden van een passende stage of leerwerkplek
+ Helpen bij het vinden van een passende baan
+ Tips en tricks over hoe je het beste kan solliciteren
+ Jou leren om zelfstandiger te worden

Wij helpen je.
Altijd.

Stel je vraag hier:

Ga naar het contactformulier

Neem contact met ons op

Hulp nodig? Of heb je vragen? Neem contact met ons op!